Foreningens love


Vedtaget ved den stiftende generalforsamling 4. april 1949 med ændringer af marts 1976.

§1. Foreningens navn er Dansk Dendrologisk Forening, Hjemsted København.

§2. Foreningens formål er at fremme interessen for dendrologi i videste forstand og at arbejde for bevarelsen af  særprægede træer, plantninger og bevoksninger.
Formålet søges fremmet ved afholdelse af møder og ekskursioner, ved indsamling af oplysninger om vedplanter, ved samarbejde med beslægtede foreninger og institutioner og ved udgivelse af publikationer.

§3. Som medlemmer optages såvel personer som institutioner. Årskontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

§4. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt senest en måned for årets udgang.

§5. Har et medlem ikke erlagt sin kontingent senest 2 måneder efter at have modtaget opkrævning, giver bestyrelsen vedkommende en kort, ydeligere frist. Er kontingentet ikke betalt inden udløbet af denne frist, kan medlemmet slettes, indtil gælden er indfriet.

§6. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den årlige generalforsamling skal afholdes inden udgangen af marts. Indvarsling til generalforsamling skal ske ved skriftlig meddelelse til alle medlemmer, så betids, at den kan være de indenlandske medlemmer i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Årsberetning.
3. Regnskab.
4. Budget og virksomhedsplan.
5. Årsskriftet.
6. Forslag fra medlemmerne.
7. Valg til bestyrelse.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne må være bestyrelsen i hænde inden 1. januar.

§7. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller mindst 10 navngivne medlemmer skriftligt begærer det. Indkaldelse og varsel som ved den ordinære generalforsamling.

§8. Afgørelser på generalforsamlinger sker ved afstemning. Er stemmerne lige, foretages ny afstemning. Såfremt mindst 5 af de tilstedeværende medlemmer forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt. Lovændringer fordrer 2/3 af de afgivende stemmer for at blive vedtaget.

§9. Bestyrelsen består af en formand og 6-9 medlemmer. Såvel formand som øvrige bestyrelse vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, sekretær og kasserer. Valgene gælder for en periode af 3 år. Efter en fuldstændig fornyelse af bestyrelsen kommer efter lodtrækning det første år 1/3 og det andet år 1/3 andre af bestyrelsesmedlemmerne på valg. Formanden er altid valgt for en periode af 3 år. Genvalg kan finde sted.

I tilfælde af vakance inden for bestyrelsen foretages ved førstkommende generalforsamling suppleringsvalg med gyldighed for resten af det afgåede medlems valgperiode.

Valgene kan på forlangende gøres skriftlige. Medlemmer, der ikke kan komme tilstede, kan stemme pr. brev.

§10. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, leder foreningens anliggender og optager i en protokol referat af generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen fører ligeledes en fortegnelse over foredrag, meddelelser og diskussioner samt påser, at der affattes beretninger. Bestyrelsesbeslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, i tilfælde af lige stemmer er formandens, subsidiært næstformandens stemme afgørende.

§11. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet udfærdiges af kassereren og revideres af to på generalforsamlingen valgte revisorer. Revisorerne og revisorsuppleanten vælges blandt foreningens medlemmer for et år ad gangen.

§12. Møder afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, normalt 4 gange årligt. På møderne holdes foredrag, gives referater eller indledes diskussioner om dendrologiske emner.

Hvert år afholdes som regel en flerdages og 2 eller 3 mindre ekskursioner.

§13. Foreningen udgiver Dansk Dendrologisk Årsskrift. Bestyrelsen udpeger redaktøren.

§14. Dansk Dendrologisk Forening stiftede i 1974 «Fonden for Træer og Miljø». Foreningen har ret og pligt til at udpege formanden for Fondens representantskab. Hvert 4. år, første gang 1978, vælger generalforsamlingen, efter bestyrelsens indstilling, denne formand.

§15. Opløsning af foreningen kan kun vedtages af en generalforsamling, der indkaldes med mindst en måneds varsel. Hvert af foreningens medlemmer kan indsende skriftligt votum. For at opløsning kan finde sted, kræves mindst 3/4 af de afgivne stemmer. I tilfælde af opløsning afvikler den siddende bestyrelse snarest foreningens forpligtelser og afhænder eller bortskænker eventuelt inventar, tidsskriftlager og eventuelt overskud til en institution, hvis virksomhed ligger på linie med foreningens formål.


Mere om foreningen
Du kan læse mere om foreningen via nedenstående links:
Foreningens bestyrelse
Kontakt foreningen
Foreningens love
Foreningens årsskrift
Foreningens hvervefolder
Bliv medlem