Generalforsamlingsreferat 2019


Referat af generalforsamling tirsdag d. 19. marts 2019 kl. 19.00

1. Dirigent
Anders Korsgaard Christensen konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt.

2. Formandsberetning ved Niels Juhl Bundgaard Jensen
Formandsberetningen rummede orientering om Træregisteret, Arboretet, Forstbotanisk Have, årsskriftet, hjemmesiden, afholdte medlemsaktiviteter i 2018 og planlagte medlemsaktiviteter i 2019. Endvidere blev forholdene for Fonden for Træer og Miljø omtalt, herunder Gerlevparken. Formandsberetningen i sin helhed vil blive bragt i et kommende nummer af årsskriftet.

3. Regnskab for 2018
blev fremlagt af kassereren Carl Jensen. Et let vigende medlemstal havde bevirket at kontingentindtægterne var blevet lidt mindre end budgetteret, diverse udlodninger fra investeringerne gav omvendt en indtægt over det budgetterede, disse udlodninger afspejler sig i et fald i foreningens formue (fra kr. 760115 til kr. 667632). På udgiftssiden afspejler posten til porto en gammel regning fra udsendelse af et tidligere årsskrift, til gengæld bruges – som sædvanlig – langt mindre på tilskud til rejseplanlægning og til ekskursioner end budgetteret, så efter sædvane ender vi med et lille overskud (kr. 14756) og ikke det budgetterede lille underskud (kr. 12000).

4. Budget og virksomhedsplan
Budget for 2019 blev fremlagt af kassereren Carl Jensen, og var udarbejdet på baggrund af budget og regnskab for 2018. Markant var på indtægtssiden en donation til Træregisteret på kr. 100000 fra 15. Juni Fonden, denne optrådte selvfølgelig tilsvarende som et tilskud til Træregisteret på udgiftssiden. Virksomhedsplanen var inkluderet i formandsberetningen.

5. Årsskrift
Redaktøren Jette Dahl Møller var ikke til stede, så vi kender ikke tidsplan for udsendelse af årsskrift 2018, der som i de senere år bliver en fællesudgivelse med Fonden for Træer og Miljø.

6. Forslag fra medlemmerne
Ingen indkomne.

7. Valg til formand
Niels Juhl Bundgaard Jensen, der havde været foreningens formand i 20 år, genopstillede ikke. Som ny formand valgtes foreningens hidtidige sekretær Peter Hoffmann.

9. Valg til bestyrelse
Genvalg til Anders Korsgaard Christensen og Hans Erik Lund. Peter Günther, tidligere sekretær og næstformand, var udtrådt af bestyrelsen og foreningen, Jørgen Olsen ønskede ikke genvalg, endvidere var opstået en vakant plads efter Peter Hoffmann var blevet valgt til formand. Christian Mørk Hansen valgtes for en periode på 3 år, Iben Margrete Thomsen for en periode på 2 år. Ingen andre opstillede. Der vil så være mulighed for et foretage endnu et nyvalg til bestyrelsen ved generalforsamlingen i 2020 for en periode på 3 år.

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant
Jens Dragsted meddelte, at han ikke ønskede genvalg som revisor. Der var som revisorer genvalg til Jens Bech Jensen og nyvalg til den hidtidige revisorsuppleant Joel Klerk. Som ny revisorsuppleant valgtes foreningens hidtidige formand Niels Juhl Bundgaard Jensen. Ingen andre opstillede.

9. Eventuelt
PÅ vegne af foreningen takkede Anders Korsgaard Christensen den afgående formand Niels Juhl Bundgaard Jensen, denne takkede den afgående revisor Jens Dragsted. De fik begge en vingave og en plante. Jørgen Olsen, der havde siddet i bestyrelsen i mere end 40 år, og tidligere havde fungeret som foreningens kasserer i en årrække, var ikke til stede, men han vil få overrakt tilsvarende erkendtligheder ved en senere lejlighed.

Anders Korsgaard Christensen           Peter Hoffmann
                dirigent                                referent


Efter generalforsamlingen holdt professor Palle Madsen fra Skovskolen et foredrag med titlen: ”De plantede skove. Måske vores bedste værn mod klimaforandringer.”