Generalforsamlingsreferat 2018


Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2018 kl. 19.00

1. Dirigent
Anders Korsgaard Christensen konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt.

2. Formandsberetning ved Niels Juhl Bundgaard Jensen
Formandsberetningen rummede orientering om Træregisteret, 15. juni Fondens overtagelse af Arboretet, Årsskriftet, hjemmesiden, afholdte medlemsaktiviteter i 2017 og planlagte medlemsaktiviteter i 2018. Endvidere blev forholdene for Fonden for Træer og Miljø omtalt, herunder Gerlevparken. Formandsberetningen vil blive bragt i et kommende nummer af årsskriftet.

3. Regnskab for 2017
blev fremlagt af kassereren Carl Jensen. P.g.a af et let vigende medlemstal var indtægterne blevet lidt mindre end budgetteret, til gengæld var udgifterne langt mindre, så et budgetteret underskud på kr. 12000 var endt som et overskud på næsten 23000 kr. Foreningens formue er nu lidt over 700000 kr.

4. Budget for 2018
blev fremlagt af kassereren Carl Jensen, og var praktisk talt identisk med budget 2017.

5. Årsskrift
Redaktøren Jette Dahl Møller har fået udsendt en pdf med de foreløbige bidrag til Årsskriftet. De sidste artikler er på trapperne, det kniber generelt med at få bidragydere til at overholde deadlines. Men et trykt Årsskrift forventes udsendt inden for en overskuelig tid.

6. Forslag fra medlemmerne
Ingen indkomne.

7. Valg til bestyrelse
Genvalg til Erik Dahl Kjær, Jette Dahl Møller og Peter Hoffmann. Ingen andre opstillede.

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant
Der var genvalg til Jens Dragsted og Jens Bech Jensen som revisorer, samt til Joel Klerk som revisorsuppleant. Ingen andre opstillede.

9. Eventuelt
Intet.

Anders Korsgaard Christensen           Peter Hoffmann
                  dirigent                              referent


Efter generalforsamlingen holdt Peter Friis Møller et billedforedrag om Ær, løn og navr i Danmark i fortid og nutid i forlængelse af hans artikel i Årsskrift 2016.