Generalforsamlingsreferat 2016


Referat af generalforsamling torsdag d. 31. marts 2016 kl. 19.00

1. Dirigent
Erik Dahl Kjær konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt.

2. Formandsberetning ved Niels Juhl Bundgaard Jensen
Formandsberetningen rummede bemærkninger om Træregisteret, Årsskriftet, hjemmesiden, afholdte medlemsaktiviteter i 2015 og planlagte medlemsaktiviteter i 2016. Endvidere blev forholdene for Fonden for Træer og Miljø omtalt. Formandsberetningen vil blive bragt i et kommende nummer af årsskriftet.

3. Regnskab
Regnskabet blev fremlagt af kassereren Carl Jensen, der var ingen bemærkninger.

4. Budget
Budgettet blev fremlagt af kassereren Carl Jensen, ingen bemærkninger. Dog blev der fra salen stillet spørgsmålstegn ved nødvendigheden af størrelsen af foreningens formue, men der blev repliceret, at en rimelig stor formue giver flere muligheder for konkrete tiltag.

5. Årsskrift
Redaktøren Jette Dahl Møller var ikke til stede, men det kunne oplyses, at Årsskriftet igen i år ville være en fællesudgivelse sammen med Fonden for Træer og Miljø, og således ville det nok også blive fremover.

6. Forslag fra medlemmerne
Ingen indkomne.

7. Valg til formand og bestyrelse
Niels Juhl Bundgaard Jensen genopstillede som formand og blev genvalgt. Han understregede, at dette så ville blive hans sidste valgperiode. Anders Korsgaard Christensen, Peter Günther og Hans Erik Lund var på valg og blev alle genvalgt til bestyrelsen.

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant
Der var genvalg til Jens Dragsted og Jens Bech Jensen som revisorer, samt til Joel Klerk som revisorsuppleant.

9. Eventuelt
Intet.


Peter Hoffmann

Erik Dahl Kjær

referent

dirigent


Efter generalforsamlingen holdt Flemming Rune et billedforedrag om tilblivelsen af det tobindsværk, han har skrevet om Tisvilde Hegn.