Generalforsamlingsreferat 2014


Referat af generalforsamling onsdag d. 26. marts 2014 kl. 19.00.

1. Dirigent
Anders Korsgaard Christensen konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt.

2. Formandsberetning ved Niels Juhl Bundgaard Jensen
a) Træregisteret. Hans Erik Lund arbejder fortsat ihærdigt med træregisteret, men der er stadig meget at få på plads inden en evt. bredere markedsføring.

b) Årsskriftet 2013 var kort tid før generalforsamlingen blevet udsendt til medlemmerne. Jette Dahl Møller har igen leveret et stort arbejde med redigeringen af årsskriftet, som vi så længe det er muligt vil fastholde som en årlig publikation. Den bortfaldne støtte fra Tips- og Lottomidlerne vil nok bevirke, at årsskriftet bevæger sig lidt mere i en folkelig retning, men vi vil fortsat forsøge også at få lødige bidrag fra forskere på området.

c) Hjemmesiden kører fortsat upåklageligt med Leif Bolding som sikker ankermand. Indskanning af de ældre udgaver af årsskrifterne er nu afsluttet, så medlemmerne og andre interesserede kan læse de gamle artikler.

d) Geografisk Have i Kolding. Vennekredsen rettede henvendelse til Dendrologisk Forening i forbindelse med udredningen af fremtiden for Geografisk Have med henblik på bevarelse af de særligt dendrologiske værdifulde elementer som det bærende element på stedet. Såvel formanden som andre medlemmer, f.eks. Arne Vagn Jakobsen, har indgået i dette arbejde, som forhåbentlig vil sikre en god dendrologisk fremtid for Geografisk Have.

e) Vådbundsarboretet i Silkeborg har i et projekt med Dendrologisk Forening som tovholder gennemgået en renovering med henblik på skiltning og andre publikumsfaciliteter, der resterer dog en egentlig artsregistrering og fyldigere skiltning, som Naturstyrelsen Søhøjlandet vil stå for.

f) Forstbotanisk Have i Viborg. Dendrologisk Forening har ydet bistand til forvaltningen i Viborg Kommune i forbindelse med en sanering af haven, igen med særligt henblik på vægten på de dendrologiske kvaliteter.

g) Ginkgoen ved Sølund i København har været truet af nybyggeri, den øvrige bestyrelsen har opbakket Gunner Thalberg i hans arbejde med at sikre bevaring, ændrede planer i Københavns kommune har dog i hvert fald midlertidigt afværget truslen.

h) Årets aktiviteter:
Ved generalforsamlingen d. 18. marts 2013 holdt Bruno Bilde Jørgensen, KU-Life et foredrag om indsatsen med at sikre de bedste genetiske ressourcer i skovbruget ved forskellige former for forædlingsarbejde.

D. 4. maj 2013 afholdtes ekskursion til Vestfyn, hvor vi først blev vist om i parken omkring på Hindsgavl Slot af slotsgartner Carsten Schleff. Derefter besøgte vi Bjarne Dinesen, der fremviste sin store have med en imponerende samling af sjældne buske og træer, især Magnolia og Rhododendron, og som bød på drikkevarer til de medbragte madpakker. Vi sluttede af på Arne Vagn Jakobsens planteskole i Glamsbjerg. Der deltog ca. 30 medlemmer i større eller mindre dele af dagen, der var arrangeret af Peter Hoffmann.

D. 22. maj – 6. juni 2013 deltog 33 medlemmer i foreningens udlandstur til Kaukasus (Armenien og Georgien). En meget vellykket tur med mange spændende oplevelser, såvel kulturelt som geologisk og botanisk, om end de helt store dendrologiske seværdigheder ikke blev fundet. Gode busser, for det meste gode guider og god mad, og ingen alvorlige sygdomstilfælde. Referatskrivningen gik på omgang mellem deltagerne, og der mangler stadig nogle af bidragene, før der er et komplet og fyldigt referat til det kommende årsskrift. Turen var ledet af Niels Juhl Bundgaard Jensen og Carl Jensen.

D. 21. juni 2013 holdtes aftentur til Bagsværd, hvor der først var åbent i to haver (Helmsvej 34C og Helmsvej 20) i nabolaget til Aldershvile Planteskole. På Aldershvile Planteskole bød ejeren Jens Bech Jensen på et overdådigt traktement, hvorefter han viste omkring på planteskolen, hvor der lægges særlig vægt på planterne, ikke mindst er der et stort udvalg af Rhododendron, Camellia og roser. Der var fremmødt ca. 25 – 30 medlemmer, og turen var arrangeret af Peter Hoffmann.

D. 7. september 2013 var ca. 30 deltagere først i Kelleriis-haven, hvor ejeren ikke var hjemme, men hvor skiltningen alligevel bevirkede, at også de mindre trækyndige kunne få et godt udbytte, og vi kunne glæde os over, at der trods alt er bevaret meget fra dengang D. T. Poulsens planteskole ejede området.
Frokosten blev indtaget i Krogerup Højskoles Have og Park, der opstod så stor uenighed om højden på træerne, at det vil være nødvendigt at vende tilbage for at opmåle træerne præcist.
Dagen sluttede i Borsholm pinetet, hvor ejeren Katrine Binzer bød velkommen, og hvor Trine Sofie Nielsen fortalte om sine tidligere undersøgelser på stedet. Deltagerne gik derefter omkring på egen hånd, og måtte konstatere, at der er mange værdifulde arter at se og information at hente, men at pinetet er noget forfaldent. Det kunne være godt, hvis vi i foreningen kunne udvirke sikre artsbestemmelser og skiltninger.

D. 3. december 2013 afholdtes julemøde, hvor Klaus Molins væld af gode fotografier dannede baggrund for de ord, som Niels Juhl Bundgaard Jensen og andre deltagere kunne sætte på oplevelserne i Georgien og Armenien, og som dels gav deltagerne i turen en genoplevelse heraf, og dels gav dem, der ikke var med, et indtryk af hvad der var at se i området. Vanen tro var foreningen vært ved et lille traktement undervejs.

i) Historien bag Fonden for Træer og Miljø og dens aktuelle situation blev gennemgået af Hans Erik Lund. Efter frasalg af fast ejendom og overgang til udelukkende frivillig arbejdskraft i Gerlevparken er den økonomiske situation noget stabiliseret. Der afholdes rosenkongres i Danmark i 2018, og rosensamlingen i Gerlevparken, som regnes som én af de bedste i verden, kan der i den forbindelse blive interesse for, så det måske kan give et økonomisk indsprøjtning til fonden.

j) Generelt: Medlemstallet har været svagt stigende, måske fordi hvervefolderen flittigt bruges af medlemmerne. Den er nu opbrugt, og bestyrelsen har besluttet at iværksætte udarbejdelsen af en ny.
Bestyrelsen har været sammensat således: Formand: Niels Juhl Bundgaard Jensen, næstformand: Peter Günther, kasserer: Carl Jensen, redaktør: Jette Dahl Møller, sekretær: Peter Hoffmann, og endvidere: Anders Korsgaard Christensen, Lars Graudal, Hans Erik Lund (med særligt ansvar for Træregisteret), Jørgen Olsen, Gunner Thalberg.
Tak til foredragsholdere og ekskursionsværter, til Skov- og Landskab som stiller lokaler til rådighed, til bestyrelse og revisorer, og ikke mindst til foreningens medlemmer for opbakning til og hjælp med planlægning af foreningens aktiviteter.
Formandsberetningen vil blive bragt i næste årsskrift.

3. Regnskabet
blev fremlagt af kassereren Carl Jensen, der var ingen kommentarer fra forsamlingen hertil.

4. Budget og virksomhedsplan
a) I forhold til det fremlagte budget blev tilføjet en udgift på kr. 3000 til trykning af nye hvervefoldere. Det bortfaldne tilskud til årsskriftet fra Tips- og Lottomidlerne bevirker, at bestyrelsen fra 2015 vil foreslå en stigning i det årlige kontingent fra 200 kr. til 250 kr., hvilket der ikke var indvendinger imod. Der var dog også besparelser ved, at indskanningen af gamle årsskrifter nu var afsluttet, og ved at der nok ikke skulle tilføres yderligere midler til at opgradere Træregisteret.
På forespørgsel fra salen blev det oplyst, at foreningens formue udgør knap 700000 kr., og at midlerne tilsyneladende er ganske fordelagtigt investeret.

b) D. 15. marts 2014 afholdtes podedag med 12 deltagere i Silkeborg. En fin dag – uden snitsår i en eneste finger – med Anne Marie Lund Pedersen, Lønbæk Planteskole, som instruktør og arrangeret af Carl Jensen.
Efter generalforsamlingen fortæller rejseguide Sara Yoon om den tur, hun har arrangeret og ledet for vores finske søsterorganisation.
Den 31. maj 2014 afholdes tur til Sydsjælland, d. 6. – 7. september afholdes weekendtur til Bornholm, d. 5. oktober 2014 er der en tur til Assistens Kirkegård i København, og d. 3. december er der julemøde. Der er udsendt programmer og tilmeldingsoplysninger til medlemmerne.

c) Vi må fortsat drøfte fremtiden for årsskriftet, men så længe det er muligt, vil vi forsøge at udsende det hvert år. Det bortfaldne tilskud fra Tips- og Lottomidlerne bevirker, at kontingentet ikke kan fastholdes, men vi vil fortsat arbejde på at få støtte til udgivelsen fra anden side.

5. Årsskrift
Redaktøren Jette Dahl Møller var fraværende, men situationen omkring årsskriftet er omtalt i formandsberetningen og virksomhedsplanen.

6. Forslag fra medlemmerne
Ingen indkomne.

7. Valg til bestyrelsen
Carl Jensen, Jørgen Olsen og Gunner Thalberg var på valg, de blev alle genvalgt. Lars Graudal ønskede, p.g.a. forøgede arbejdsforpligtelser i udlandet, at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen indstillede professor Erik Dahl Kjær, KU-Life til den ledige post, og han blev valgt. Formanden Niels Juhl Bundgaard Jensen takkede Lars Graudal for hans indsats i bestyrelsen og for at han havde kunnet sørge for lokaler m.m. til foreningens arrangementer.

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant
Der var genvalg til Jens Dragsted og Jens Bech Jensen som revisorer, samt til Joel Klerk som revisorsuppleant.

9. Eventuelt
Intet.


Peter Hoffmann

Anders Korsgaard Christensen

referent

dirigent