Generalforsamlingsreferat 2013


Referat af generalforsamling mandag d. 18. marts 2013 kl. 19.00

1. Dirigent
Anders Korsgaard Christensen konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt.

2. Formandsberetning
a) Træregisteret. Hans Erik Lund, som er observatør i bestyrelsen, arbejder ihærdigt med træregisteret, men der er stadig meget at afklare efter Knud Ib Christensens død.
b) Årsskriftet 2011-2012 blev forsinket af, at det generelt kniber med at skaffe faglige artikler, og at de lovede bidrag ikke altid bliver realiseret. Vi må nok erkende, at årsskriftet i fremtiden vil bevæge sig i en mere ”folkelig” retning, hvor f.eks. ekskursionsreferater får en større vægt. Jette Dahl Møller har gjort et stort arbejde med redigeringen af årsskriftet, og forsinkelsen er ikke hendes skyld.
c) Hjemmesiden kører upåklageligt med Leif Bolding som sikker ankermand. Der sker fortsat en indskanning af de ældre udgaver af årsskrifterne, så medlemmerne og andre interesserede kan læse de gamle artikler.
d) Forstbotanisk Have er blevet renoveret under stor hensyntagen til foreningens ønsker, de kritiske røster, der har været har nok snarere været udtryk for uenighed om hvordan og om overhovedet renoveringen skulle foretages. Men de foretagne saneringer vil kunne sikre fremtiden for de særligt bevaringsværdige træer og buske i haven.
e) Årets aktiviteter: Ved generalforsamlingen blev holdt et foredrag om Kaukasus af Søren Theisen, rejseleder på turen til Kaukasus foråret 2013.
Den 3. juni 2012 havde Anders Korsgaard Christensen arrangeret en tur til Gribskov og Tisvilde Hegn. Et godt arrangement i godt vejr, desværre med ganske få deltagere, måske pga. afholdelse af lignende arrangementer i andre foreningers regi kort tid forinden.
Den 22.-23. september 2012 havde Carl Jensen arrangeret en weekendtur til det midt-vestjyske, hvor 30-40 medlemmer fik en meget indholdsrig tur med programpunkterne: Ørkenarboretet i Søby brunkulslejer, Ingrid og Henrik Jensens have og arboret ved Ørnhøj, et kommunalt arboret i Skovlund ved Holstebro samt Lønbæk planteskole. Et fyldigt referat vil være at finde i det næste årsskrift.
Ved julemødet den 4. december 2012 viste Peter Günther billeder fra turen til Midt-Vestjylland.
I maj 2012 afholdt den belgiske dendrologiske forening en tur til Østdanmark og Sydsverige. Især til Bente og Ove Lustü, der havde stået for arrangementet, skal lyde en stor tak, men også til medlemmer af bestyrelsen, som medvirkede ved belgiernes besøg.
f) Kaukasusturen i maj 2013 har nu 33 tilmeldte, og stadig nogle på venteliste. Det bliver en god tur.
g) Fonden for Træer og Miljø, som er et barn af Dendrologisk Forening, er i en vanskelig økonomisk situation, og dens fremtid kan se noget besværlig ud, men indtil videre må vi afvente, hvorledes fonden vælger at tackle situationen.
h) Bestyrelsen har været sammensat således: Formand: Niels Juhl Bundgaard Jensen, næstformand: Peter Günther, kasserer: Carl Jensen, redaktør: Jette Dahl Møller, sekretær: Peter Hoffmann, og endvidere: Anders Korsgaard Christensen, Lars Graudal, Jan Svejgaard Jensen, Jørgen Olsen, Gunner Thalberg, samt som observatør med særligt ansvar for træregisteret: Hans Erik Lund.
Medlemstallet har været svagt stigende, måske fordi hvervefolderen flittigt bruges af medlemmerne.

Tak til foredragsholdere og ekskursionsværter, til undervisningsministeriet for støtte til udgivelsen af årsskriftet, til Skov- og Landskab som stiller lokaler til rådighed, til bestyrelse og revisorer, og ikke mindst til foreningens medlemmer for opbakning til og hjælp med planlægning af foreningens aktiviteter.
Formandsberetningen vil blive bragt i næste årsskrift.

Der blev spurgt ind til Forstbotanisk Have, hvor Jørgen Olsen kunne oplyse, at der netop havde været afholdt stiftende generalforsamling i en støtteforening for haven.
Erik Borsholt nævnte Naturfredningsforeningens register over ”Evighedstræer”, men det konkluderedes, at det ikke er de særligt dendrologisk interessante træer, der her er fokus på, som der er i vores træregister.

3. Regnskab
Regnskabet blev fremlagt af kassereren, der var ingen kommentarer fra forsamlingen hertil.

4. Budget og virksomhedsplan
a) I forhold til det fremlagte budget blev tilføjet en indtægt på kr. 47500 (tilbageføring af et udlæg i regnskabet for 2012) samt en udgift på kr. 10000 til hjælp med arbejdet med Træregisteret. Ingen kommentarer fra forsamlingen.
b) Efter generalforsamlingen holder Bruno Bilde Jørgensen foredrag om arbejdet med at sikre de bedste genetiske ressourcer i skovbruget.
Desværre er der ikke i bestyrelsen ressourcer til at afholde det lovede formøde om Kaukasusturen i april, men der vil på hjemmesiden komme links etc. til relevante informationer.
Den 4. maj 2013 afholdes ekskursion til Vestfyn, program er udsendt og kan findes på hjemmesiden.
Den 22. maj – 6. juni 2013 afholdes rejsen til Kaukasus (Armenien og Georgien).
Den 21. juni 2013 afholdes en aftentur til Bagsværd, program er udsendt og kan findes på hjemmesiden.
Den 7. september 2013 afholdes ekskursion til Helsingørområdet, nærmere program kommer på hjemmesiden.
I december har vi julemøde, forventeligt med billedforedrag fra turen til Kaukasus.
c) Vi holder øje med udviklingen i Fonden for Træer og Miljø.
d) Vi må fortsat drøfte fremtiden for årsskriftet, herunder om det, pga. vanskelighederne med at skaffe stof, kun skal udkomme hvert andet år.
e) Fortsat arbejde med udviklingen af træregisteret.
f) Deltagelse i konference om fremtiden for Geografisk Have i Kolding, hvor dens støtteforening ønsker medvirken fra Dendrologisk Forening.

5. Årsskrift
Jette Dahl Møller har som redaktør svært ved at få nogen til at skrive videnskabelige artikler, og få de lovede artikler indleveret, bl.a. tvivlede hun på, om en lovet artikel om Hesede Planteskole nogensinde ville blive realiseret. Men ekskursionsreferater, planteportrætter, etc. er populære hos læserne, og måtte nok komme til at præge årsskriftet i større grad fremover.

6. Forslag fra medlemmerne
Ingen indkomne.

7. Valg til bestyrelsen
Formanden Niels Juhl Bundgaard Jensen blev genvalgt. Anders Korsgaard Christensen og Peter Günther blev genvalgt til bestyrelsen, Hans Erik Lund (der hidtil har haft observatørstatus med særligt ansvar for træregisteret) blev nyvalgt i stedet for Jan Svejgaard Jensen, der ikke genopstillede.

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant
Der var genvalg til Jens Dragsted og Jens Bech Jensen som revisorer, samt til Joel Klerk som revisorsuppleant.

9. Eventuelt
Intet.


Peter Hoffmann

Anders Korsgaard Christensen

referent

dirigent