Generalforsamlingsreferat 2010


Dansk Dendrologisk Forenings Generalforsamling d. 24. marts 2010

1. Valg af dirigent
Anders Korsgaard Christensen blev valgt
Dirigenten konstaterede at indkaldelse til GF var rettidig udsendt omend en lille gruppe have modtaget indkaldelsen senere.

2. Formandens årsberetning
Niels Bundgaard redegjorde for 2009-fokusområder:
a. Træregisteret.Væsentligt udbygget. Mangler dog validering af træer. Der er anskaffet kontrolmåleudstyr og det er snart tid til et pressefremstød. Formanden udbragte en stor ros til tovholder for projektet: Næstformand Knud Ib Christensen.
b. Udgivelse af bestemmelsesbog for Nåletræer i Danmark og Norden. Der er ydet et stort arbejde af foreningens næstformand Knud Ib Christensen, som står bag ideen. Bogen er nu færdigtrykt og foreningen er stolt over den store kvalitet i arbejdet. Bogudgivelsen er en del af foreningens kerneopgaver.
c. Årsskrift 2009 er udkommet med nyt design. Stor ros til bestyrelsesmedlem redaktør Jette Dahl Møller med arbejdet.
d. Der er afholdt 5 arrangementer. Den store udlandstur blev aflyst og istedet etableredes en mini udlandstur til dendrologiske lokaliteter i Skåne. Derudover var der ekskursion til Geografisk Have Kolding med plantesalgsarrangement. Rold Skov/Lille Vildmose og Vestsjælland/Odsherred og foredrag til GF 2009 af best. medlem Lars Graudal (om den Tropiske Bræknød (Jatropha)).
e. Forbedringsområde er referater fra ekskursioner, hvor det har været svært at opnå målopfyldelse.
f. Et målområde har været foreningens hjemmeside, som er gjort tidssvarende og gjort mere indholdsrig med ekskursionsreferater.
g. Tilslutningen til foreningens arrangementer har været tilfredsstillende. Desværre blev den store udlandstur ramt af aflysning. Det er altafgørende for vellykkede ekskursioner, at der er gode kompetente guider.
h. Foreningens bestyrelse har i 2009 bestået af Formanden, Niels Juhl Bundgaard, Næstformand Knud Ib Christensen, kasserer Carl Jensen, redaktør Jette Dahl Møller, Sekretær Peter Günther samt bestyrelsesmedlemmerne Hans Roulund, Anders Korsgaard Christensen, Lars Graudal, Jan Svejgaard Jensen og Jørgen Olsen,
i. Medlemstallet er stort set uændret (301). Undervisningsministeriet blev takket for tilskud til Årsskriftet, som er et vigtigt aktiv for foreningen og som anses for en væsentlig ydelse overfor medlemmerne.
j. Formanden afsluttede sin beretning med at takke årets ekskursionsværter, foredragsholdere, foreningens revisorer og bestyrelsen og medlemmerne for deres opbakning.

Formandens årsberetning blev godkendt uden bemærkninger

3. Regnskab
Foreningens kasserer Carl Jensen gennemgik regnskab 2009

Indtægterne i 2009 blev lidt lavere end budgetteret. Der er slettet medlemmer, som trods rykkere ikke har indbetalt kontingent. Der er solgt lidt flere årsskrifter end budgetteret og renteindtægterne har ligeledes været lidt højere. Der har været besparelser på årets trykkeudgifter og udgifter til porto. Tilskud til genudgivelse af Nåletræer i Norden er optaget under passiverne.

Kasserens regnskabsberetning blev godkendt uden bemærkninger

4. Budget og virksomhedsplan 2010
Foreningens kasserer Carl Jensen gennemgik Budget 2010.

Der forventes et øget antal solgte årsskrifter. Der søges om tilskud fra Undervisningsministeriet på 35.000 kr. Renteindtægter justeres til 20.000 Kr. Der budgetteres med udgift på 57.000 kr til Årsskriftet og et underskud på 5000 kr i forbindelse med projekt Nåletræer i Norden, hvor salgsprisen er sat til 75.- kr/stk. Over en 4 års periode regnes der med et overskud på 6.250 kr.

Formanden Niels Juhl Bundgaard gennemgik virksomhedsplan 2010:
Fokusområder:
1. Træregister skal udbygges med bl.a fotos og validering af data
2. Træregisteret skal markedsføres når vi har styr på data
3. Salg af ‘Nåletræer i Danmark og Norden’ Salget går strygende forventer salg af 300 stk i 2010
4. Årsskriftets kvalitet og udgivelse. Der er pæne artikler på vej
5. Ekskursioner og Foredrag. Der er planlagt foredrag i forbindelse med GF 2010 og indenlandske ekskursioner til Vadehavsområdet, Det sydlige Sjælland og en mindre udlandsekskursion til Ruhrområdet, Tyskland.
6. Hjemmeside kvalitetsudvikling og flere ekskursionsreferater

Kasserens forelæggelse af budget 2010 og formandens virksomhedsplan blev godkendt.

5. Årsskriftet
Indhold af årsskrift 2009 blev anderledes end tidligere annonceret med en artikel om Dansk Dendrologisk Forenings træregister, om Arboretet ved Århus Universitet, Borsholm Pinetet, Dyrkningserfaringer med Betula og endelig ekskursionsreferater fra ekskursioner til Rold Skov og Lille Vildmose. Med det nye design og opsætning er der mere indhold på hver side.

Redaktørens beretning blev taget til efterretning

6. Forslag fra medlemmene
Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne. Medlem Erik Borsholm benyttede lejligheden til at udtrykke ros til det nye årsskriftsdesign.

7. Valg til bestyrelsen
På valg var Anders Korsgaard Christensen, Niels Juhl Bundgaard, Jan Svejgaard Jensen og Peter Günther. Alle var parat til at modtage genvalg og blev på denne baggrund genvalgt af generalforsamlingen.

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant
Jens Bech Jensen og Jens Dragsted blev valgt som revisorer og Gunnar Thalberg som revisorsuppleant.

9. Eventuelt
Niels Juhl Bundgaard nævnte, at der skulle være valg til foreningens medlemmer af Fonden for Træer og Miljøs repræsentantskab. Hidtil var valgt Anders Korsgaard Christensen, Erik Kiær og Jerry Leverenz. Gunnar Thalberg var villig til at modtage valg i stedet for Jerry Leverenz.
Jens Dragsted nævnte at staten efter Skov-og Naturstyrelsens genovertagelse af Forstbotanisk Have i Charlottenlund ønskede at udarbejde en plan for Forsthavens fremtid. Næstformand Knud Ib Christensen meddelte at han var indkaldt til et møde om Fortshavens udvikling i april måned. Medlem Niels Riegels nævnte, at der tidligere havde været årlige ekskursioner til forsthaven på forskellige årstider med stort udbytte.
Medlem Erik Borsholm ønskede at høre hvad status er for den Jyske Skovhave. Det blev oplyst at Skovhaven havde udviklet sig til en kombination mellem et arboret, en hundeluftningsskov og en fremvisningshave. Foreningen blev opfordret til at lave en liste over træsamlinger på foreningens hjemmeside.

Herefter konstaterede dirigenten at generalforsamlingen var overstået og takkede for god ro og orden.