Generalforsamlingsreferat 2008


Dansk Dendrologisk Forenings ordinære generalforsamling 26. marts 2008

1. Valg af dirigent
Hans Roulund modtog valg som dirigent for årets generalforsamling og kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2. Formandens årsberetning
Foreningens bestyrelse har arbejdet koncentreret for at vende medlemstilbagegangen. For første gang i senere tid, kan man konstatere en medlemsfremgang, om end meget begrænset (1). Dette kan skyldes de mange nye tiltag. bl. a. er hjemmesiden indenfor det sidste år blevet styrket ved, at der er etableret et træregister, hvor man kan inddatere større og særligt seværdige træer i en database også linkssamlingen til andre træsider på internettet blevet væsentligt udvidet. Årsskriftet for 2007 blev færdigt i god tid og trykt allerede i 2007.

Foreningen afholdt 7 arrangementer i 2007. 2 arrangementer blev desværre aflyst, men er stadig med som emner til fremtidige arrangementer.

Generalforsamling 2007 afholdtes d. 28. marts med 30 deltagere og efter generalforsamlingen blev der afholdt foredrag v. Jan Svejgaard Jensen om Baobab, Parkia, Karité, Juice, suppeterninger og chokolade fra Afrika.

Den 20-26. maj 2007 blev der afholdt udlandsekskursion til Irland med 23 deltagere, som under kyndig guidning af den lokale træekspert Jim MacLaughlin fik en meget udbytterig oplevelse. Den 17. juni var der ekskursion til Fyn, nærmere betegnet Hofmansgave og Enebærodde samt til Gyldensteens slotspark med godt 20 deltagere. Endelig var der den 18. august ekskursion til Oksbøl Statsskovdistrikt, hvor man bl. a. så lavstammede ege i Kærgård Klitplantage. Året blev afsluttet med julemøde d. 5. december, hvor mange deltagere supplerede Erik M. Jensens lysbilledegennemgang af forårets ekskursion til Irland. Alt i alt har der været en tilfredsstillende tilslutning til foreningens arrangementer. Der kan især noteres en særlig interesse for udlandsekskursionerne. Formanden konstaterede, at man stadig har forbedringspotentiale på hjemmesiden samt ekskursionsreferaterne. Endelig afsluttede formanden sin beretning med at takke Undervisningsministeriets støtte til foreningens Årsskrift, samt de ihærdige ekskursionsværter og foredragsholdere, som har båret foreningens arrangementer og ikke mindst foreningens revisorer.

Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger.

3. Regnskab
Kassereren konstaterede at kontingentindtægt og indtægt fra salg af årsskrifter holdt i 2007 i forhold til budgettet. Renteindtægterne var faldet med lidt mere end en 1/3 i forhold til det budgetterede. Portoudgifterne var væsentligt lavere i 2007 pga. målrettet samling af udsendelser og de mange som efterhånden har meldt sig til at modtage nyt fra foreningen via mail. Årsskriftet var i 2007 også blevet billigere en forventet pga. effektivere trykketeknik. Tilskud til rejseplanlægning var ikke blevet trukket i 2007. Det havde i 2007 været nødvendigt at indbetale depositum for den planlagte udlandsekskursion til Guatemala for at sikre, at pladserne var tilgængelige hvis rejsen faldt på plads, hvilket den jo desværre ikke gjorde.

Der var ingen bemærkninger til regnskabet, som herefter blev godkendt.

4. Budget og virksomhedsplan
Gennemgang af budget v. kassereren
Kontingentindtægter for 2008 budgetteres med 48.000 kr. samt indtægter på 35.000 for tilskud fra Undervisningsministeriet. Udgifterne til porto fastholdes pga. af særligt tykt Årsskrift 2008 og det nye Årsskrift indgår i budgettet med 55.000 kr. Der er i budgettet for 2008 afsat 10.000 kr. til indkøb af måleudstyr til at verificere de inddaterede oplysninger på træregisteret på foreningens hjemmeside. Der budgetteres med et underskud på 20.000 kr. i 2008.

Virksomhedsplan v. formanden
Bestyrelsen har 3 mål for arbejdet i 2008: Udbygge og kvalitetssikre træregisteret bl.a. ved indkøb af udstyr til kontrolmåling. Udbygning af hjemmeside samt fortsætte det gode niveau for ekskursioner og foredrag. Det kan allerede nu konstateres, at der er nok artikler til det kommende Årsskrift til at sikre en tidlig udgivelse. Den aflyste udlandsekskursion til Guatemala er blevet afløst af en mindre udlandsekskursion til Nordtyskland, hvor der er 30 tilmeldte. Foreningen vil i 2009 i stedet afholde en større udlandsekskursion til Sydafrika og Madagaskar, også her er der allerede nu konstateret en stor forhåndsinteresse. Øvrige ekskursioner der er planlagt i 2008 er 21. juni tur til Liselund og Jydelejet på Møn (vært SNS- Storstrøm) og 13. september er der eksursion til Als og Gråsten, hvor værten er SNS, Sønderjylland. Foreningen forventer at kunne præsentere en nyskabelse i 2008: nemlig en ny og stærkt udvidet udgave af "Danske nåletræer – En bestemmelsesnøgle til kogler og skud" med titlen "Nåletræer i Danmark og Norden", såfremt der opnås støtte fra Tips- og Lottomidlerne.

Der var bemærkninger til forslag om at foreningen skulle drive forlagsvirksomhed, idet man eventuelt kunne indgå samarbejde med et eksisterende forlag. Denne mulighed var blevet overvejet af bestyrelsen, men der var i stil med udgivelsen af første udgave valgt at fokusere på en lav salgspris til gavn især for studerende. Ved selv at stå for forlagsvirksomheden kan man forvente en salgspris på halvdelen af hvad en egentlig forlagsudgivelse vil stå i. Foreningen vil få pengene ind igen i forbindelse med salget af bogen. Med disse bemærkninger blev forslag til årsplan godkendt.

5. Årsskriftet
Årsskrift 2007 forelå allerede færdigtrykt før jul 2007. Tidsskriftet foreligger også som særtryk udgivet af Forskningscenteret for Skov og Landskab. Det har været vigtigt at få en udførlig ekskursionsberetning med fra Irlandsturen 2007, da man jo nu kan søge på plantenavne på nettet i forbindelse med referaternes samtidige offentliggørelse på foreningens hjemmeside. Dette er årsagen til at man fremover vil se mange plantenavne i ekskursionsreferaterne.

Årsskrift 2008 foreligger allerede booket op med artikler om Ege i Sverige, Amelanchier, Introduktion til Madagaskar turen, Vilde roser i Danmark og ekskursionsberetninger. Der er således lagt op til et tykt årsskrift 2008 også.

Der pågår en diskussion i bestyrelsen om fornyelse af layoutet af Årsskriftets forside, denne diskussion er endnu ikke afsluttet.

6. Forslag fra medlemmerne
Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne

7. Valg til bestyrelsen
Foreningens næstformand Knud Ib Christensen samt Carl Jensen og Jørgen Olsen var på valg alle var villige til at modtage genvalg og blev på denne baggrund genvalgt endnu en periode.

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant
Jens Bech Jensen og Jens Dragsted blev valgt som revisorer og Gunnar Thalberg som revisorsuppleant.

9. Eventuelt
Foreningens medlem Erik Borsholm takkede bestyrelsen for den store indsats som er ydet, samt lydhørhed overfor at flytte foreningens aftenarrangementer til KVL-Life, hvor der er meget bedre parkeringsmuligheder for tilkørende.

Herefter konstaterede dirigenten at generalforsamlingen var overstået og takkede for god ro og orden.