Generalforsamlingsreferat 2007


Referat af ordinær generalforsamling
onsdag d. 28. marts 2007 kl. 19.00 i Botanisk Auditorium, Gothersgade 140.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens årsberetning
3. Regnskab
4. Budget og virksomhedsplan
5. Årsskriftet
6. Forslag fra medlemmerne
7. Valg til bestyrelse
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

Valg af dirigent
Efter forslag fra Niels Bundgaard blev Jørgen Olsen valgt med akklamation. Dirigenten takkede for valget og fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Formandens årsberetning
Niels Bundgaard berettede, at efter en række år med udlandsekskursioner vendte foreningen i 2006 tilbage til normaltilstanden med en større indenlandsk ekskursion som gik til Silkeborg området.

Der har i 2006 været fokus på opbygning af foreningens hjemmeside. Der er lagt vægt på at ekskursionsreferater fra tidligere ekskursioner lægges ud så alle - især potentielle medlemmer - kan se hvad man kan opleve som medlem af foreningen.

I 2006 så foreningens nye hvervefolder dagens lys. Den er vigtig for at imødegå et jævnt dalende medlemsantal. Hvert foreningsmedlem har modtaget nogle få eksemplarer af folderen, således at man lokalt kan udbrede kendskabet til foreningen.

Årets ekskursioner har gennemgående været velbesøgte med et gennemsnitligt deltagerantal på 20-30 deltagere, hvilket er et passende deltagerantal.

Erfaringen fra årets foredrag er, at det er en fordel at udbyde foredragene i fællesskab med andre beslægtede foreninger, hvis man vil sikre sig et passende antal tilhørere til foredragene.

Foreningens aktivitet har igen i år været let forhøjet, idet der har været holdt 9 arrangementer heraf 5 indenlandske ekskursioner fordelt på 2 i Jylland, 1 på Fyn og 2 øst for Storebælt.

Der har været afholdt fællesarrangementer med Botanisk Forening og med Fonden for Træer og Miljø. Fællesarrangementerne var succesfulde.

Tilslutningen til foreningens aktiviteter må betegnes som værende på niveau som hidtil og ganske tilfredsstillende, når man betænker at mange af foreningens medlemmer skal køre langt for at deltage i foreningens arrangementer.

Bestyrelsen har i 2006 bestået af Niels Juhl Bundgaard Jensen (formand), Knud Ib Christensen næstformand), Carl Jensen (kasserer), Jette Dahl Møller (redaktør), Jerry Leverenz (sekretær), Peter Günther Christensen (sekretær fra 1. januar 2007), Anders Korsgaard Christensen, Jan Sveigaard Jensen og Jørgen Olsen.

Foreningens medlemstal er ved årets udgang på 297 medlemmer, hvilket er en fortsættelse af den hidtidige let faldende tendens.

Herudover kan foreningen konstatere, at dendrologien, forstbotanikken og arboretområdet har særdeles trange kår i disse år.

Arboretet i Hørsholm har været ude for en meget drastisk beskæring af ressourcerne, så der i dag ikke længere er tilknyttet bare en eneste akademisk medarbejder til arboretet i Hørsholm. Foreningen har gjort København Universitet, hvorunder arboretet i fremtiden kommer til at høre, opmærksom på de mange kvaliteter, som knytter sig til arboretet i Hørsholm, og de fagrelaterede aktiviteter, som tidligere har fundet sted her.

Foreningen ønsker at takke Undervisningsministeriet for fortsat økonomisk støtte til udgivelsen af Årsskriftet. Uden denne støtte var det ikke muligt for foreningen at udgive Årsskriftet, som er et flot og meget værdsat produkt hos foreningens medlemmer.

Til slut takkede formanden årets ekskursionsværter og foredragsholdere fordi de så beredvilligt stiller deres viden, tid og arealer til rådighed for foreningens medlemmer. Uden dette flotte medspil kunne foreningen ikke tilbyde sine medlemmer så varierede oplevelser og tilbud.

Regnskab
Regnskabet for 2006 blev præsenteret af foreningens kasserer Carl Jensen, og blev godkendt uden bemærkninger. I alt var der indtægter 90.517 Kr. og udgifter 86.083 Kr. med årets resultat 4.434 Kr. Regnskabsaflægningen blev taget til efterretning.

Budget og virksomhedsplan

A. Budget:
Kassereren forelagde ligeledes budgettet for 2007. Der var ingen spørgsmål og budget blev vedtaget med forventede indtægter på 101.000 Kr. og et budgetteret resultat på 2.000 Kr. Kontingent for 2007 er uændret. Budgettet for årsskriftet er sat til 45.000 kr. idet beløbet er tilpasset et faldende udgiftsniveau. Budget 2007 blev vedtaget.

B. Sammendrag af Virksomhedsplan 2007 v. formanden, Niels Juhl Bundgaard:
Udlandsekskursionen 2007 som skulle gå til Guatemala forventes nu gennemført i 2008. I stedet er det lykkedes at planlægge en uges ekskursion til Irland ultimo maj 2007.

Bestyrelsen har måttet konstatere at der er faldende interesse for foredragsaktiviteter i vinterhalvåret, derfor indskrænkes der til et foredrag i vinterperioden. Dette gennemføres efter denne generalforsamling.

Hjemmesiden vil blive videreudviklet med et træregister. Registeret tænkes udført efter irsk forbillede, hvor den elektroniske registrering kan overføres til en evt. kommende bogudgivelse.

Der planlægges et praktisk møde med gennemgang af dendrologisk litteratur i april 2007. Således at foreningens medlemmer får mulighed for at ajourføre viden om den særlige dendrologiske litteratur.

De indenlandske ekskursioner i 2007 går til Hofmansgave og Enebærodde (juni), Oksbøl Distrikt incl. de tilsandede ege i Kjærgård Plantage (august) samt Vemmetofte Adelige Kloster (september). Julemødet vil blive afholdt november/december 2007.

Virksomhedsplanen blev godkendt.

Årsskriftet
Dansk Dendrologisk Årsskrifts redaktør Jette Dahl Møller redegjorde for at deadline for aflevering af bidrag til årsskriftet. Næste nummer forventes at udkomme med en hovedartikel af Jerry Leverenz om erfaringerne med udplantningerne af det indsamlede materiale fra Nordisk Arboretudvalgs indsamlinger i Kina.

På spørgsmål fra salen om at årsskriftets årgangsnummerering kan bringes til at følge de enkelte år mere synkront, kunne redaktøren bekræfte, at dette vil kunne lade sig gøre evt. ved at referater fra årets sidste ekskursioner evt. udskydes til det efterfølgende nummer.

Forslag fra medlemmerne
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

Valg til bestyrelsen
Peter Günther Christensen, Anders Korsgård Christensen, Jan Svejgaard Jensen samt Nils Juhl Bundgaard afgik efter tur. Alle blev genvalgt efter at have tilkendegivet ønske om at modtage genvalg. Til erstatning for de i perioden afgåede bestyrelsesmedlemmer Jerry Leverenz (som er flyttet til Tyskland) og Britta Møller Madsen blev de af bestyrelsen indstillede kandidater Hans Roulund og Lars Graudal valgt.

Valg af revisorer og revisorsuppleant
Ole Juul Andersen og Niels Jensen blev genvalgt som revisorer. Gunnar Thalberg modtog valg til revisorsuppleant.

Eventuelt
Der indkom forslag fra salen om at henlægge foreningens mødeaktiviteter til lokaler på Landbohøjskolen med den begrundelse, at parkeringsforholdene i den indre by ikke er gunstige for medlemmerne. Bestyrelsen lovede at undersøge denne mulighed.

Dirigenten kunne derefter afslutte mødet med tak for god ro og orden

Jørgen Olsen, Dirigent          Peter Günther Christensen, ReferentEfter generalforsamlingen holdt seniorforsker Ph.D. Jan Sveigaard Jensen
fra Forskningscentret for Skov & Landskab foredrag om:
Baobab, Parkia og Karité
Juice, suppeterninger og chokolade fra Afrika
Frugttræer i det vestafrikanske parkland