Nyt fra Dansk Dendrologisk Forening


Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

Tid: Tirsdag den 20. marts 2018 kl. 19.00

Sted: Skov- og Landskab, von Langen, Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens årsberetning
3. Regnskab
4. Budget og virksomhedsplan
5. Årsskriftet
6. Forslag fra medlemmerne
7. Valg til bestyrelsen. Efter tur afgår Erik Dahl Kjær, Jette Dahl Møller
    og Peter Hoffmann
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil Peter Friis Møller holde et foredrag med titlen
Ær, løn og navr i Danmark i fortid og nutid

Få træarters forhistorie i Danmark har været mere omdiskuteret end ærens (ahorns, Acer pseudoplatanus): kom den hertil af sig selv eller blev den indført? – og hvornår? Og hvad er æren - ’det fejreste træ i skoven’ i det hele taget for en art?

Spørgsmålene er forsøgt besvaret i et forskningsprojekt, finansieret af 15. Juni Fonden og publiceret i Dendrologisk Årsskrift for 2016.

Det er et projekt, som uvilkårligt måtte se Danmark i en større sammenhæng og uundgåeligt også måtte inddrage vore andre to Acer-arter, såvel som fjerntstående træarter som platan, morbærfigen, avnbøg og birk - foruden blandt andet gamle grækere, romere, nordbosagaer, århundredernes botanikere og et utal af andre skrevne såvel som uskrevne historiske, arkæologiske, geologiske og sproglige vidnesbyrd. De store udfordringer er, at især de ældre, skrevne kilder ofte er særdeles tvetydige, upræcise, modstridende eller direkte misvisende vedrørende Acer-arterne, at ær, løn og navr ikke kan adskilles pollenanalytisk, at ved (træ) af ær og løn ikke kan skelnes fra hinanden – og ikke mindst: at de aflejringer med mulige rester af makrofossiler (blade, frugter, knopskæl og lignende), som der i stedet blev fokuseret på, i stor udstrækning var ødelagt af tørvegravning og dræning.

I foredraget tegnes et billede af de tre arter og deres status i fortid og nutid, herunder af mulige årsager til ærens voldsomme og nærmest invasive ekspansion i de danske skove. Desuden peges der på hvor der stadig er huller i vor viden – og på hvordan vi i givet fald kan fylde dem ud.


billige nike free run billige nike free